CONTRACT
de comercializare a serviciilor de calatorie
Nr. ______din data de _______________

 

    Părţile contractante:

Societatea VLADEUS SRL., cu sediul în Galaţi, str.Constructorilor nr.1, bl. E1, sc. 2, parter, ap.24, număr de înregistrare la registrul comerţului J17/661/2003, cod de înregistrare fiscală 15436076, cont bancar RO03RZBR0000060003271276, deschis la Raiffeisen Bank Galati, titulară a Licenţei de turism nr. 1109, pentru Agenţia VLADEUS, reprezentată prin d-na Ursache Claudia, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,

    şi Calatorul / reprezentantul calatorului, domnul/doamna _____________________________, domiciliat(ă) în ___________, str. ________________________ nr. _______, jud. _______, telefon ___________, posesor(oare) a cărţii de identitate seria _____ nr. ________ eliberată de ______________, la data de _____________, au convenit la încheierea prezentului contract.

 

   I. Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către agenţie a serviciilor de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

   II. Încheierea contractului

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

   a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

   b) în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 30% din preţul serviciilor sau plata integrală a contravalorii serviciilor, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile.

   1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul care decide să renunţe la călătorie datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.

   2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, calatorul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite;

   c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care serviciile de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

   2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a serviciilor de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării serviciilor de calatorie înscris în documentele de călătorie.

   III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

   3.1. Preţul contractului este de __________ lei şi se compune din costul servicii de calatorie efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

   3.2. Modalităţi de plată:

   3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 30% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii serviciilor de calatorie.

   3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:

   a) pentru servicii de calatorie care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare;

   b) pentru servicii de calatorie care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:

    (NOTĂ: Se va personaliza de fiecare agenţie în parte.)

   3.3. Plata servicii de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii.

   IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   4.1. Agenţia se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

   4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa calatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

    În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite calatorului să decidă începerea călătoriei.

   4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul calatoric, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul calatoric. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

   4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

   4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de calator ori a cursurilor de schimb valutar aferente serviciilor de calatorie contractate. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

   4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei , o parte importantă din servicii de calatorie prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei fără majorarea preţului, respectiv servicii de calatorie oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

   b) să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre servicii de calatorie achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei ;

   c) în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

   4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;

   b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

   c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

   4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 15 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

   d) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

   4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau organizatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

   V. Drepturile şi obligaţiile calatorului

   5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria calatorică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile serviciilor de calatorie contractate, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria calatorică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12,00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.

   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, calatorul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

   5.4. Calatorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria calatorică înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

   b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de calatorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

   5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

   a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris calatorul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

   b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

   c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

   5.8. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului serviciilor de calatorie contractate.

   5.9. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator.

    Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

   5.10. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   5.11. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării servicii de calatorie. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

   5.12. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a organizatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

   5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

   5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

   5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

   5.16. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat.

   5.17. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului calatoric contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

   5.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

   6.1. În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

   6.1.1. În cazul servicii de calatorie externe, penalizările sunt de:

   a) 30 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data plecării;

   b) 50 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face în intervalul 44 - 31 de zile calendaristice înainte de data plecării;

   c) 75 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face în intervalul 30 - 21 de zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

   d) 100 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face în mai puţin de 21 de zile calendaristice înainte de plecare sau în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking Inscrieri Timpurii, oferte speciale nerambursabile etc.), indiferent de data la care calatorul solicită renunţarea.

   6.1.2. În cazul servicii de calatorie interne, penalizările sunt de:

   a) 30 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

   b) 100 % din preţul serviciilor, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;

   c) 100 % din preţul serviciilor de calatorie, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special (Early Booking, Inscrieri Timpurii, oferte speciale nerambursabile etc.), indiferent de data la care calatorul solicită renunţarea.

   6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

   6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea serviciilor, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

   6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

   6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

   6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

   6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

   6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al serviciilor de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

   VII. Reclamaţii

   7.1. În cazul în care calatorul este nemulţumit de servicii de calatorie primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea serviciilor de calatorie contractate, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi organizatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

    Datele de contact ale Agenţiei Vladeus, Telefon: 0236 433 063, Fax: 0236 433 063, E-mail: travel@vladeus.ro.

   7.2. Atât Agenţia, cât şi organizatorul de servicii de calatorie vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, calatorul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice calatorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

   VIII. Asigurări

   8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agentiilor partenere organizatoare prin care se vor achizitiona pachetele de servicii de calatorie, cu care Agentia are contract de mandat.

   8.2. Agenţia Vladeus nu se face vinovată, de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate de catre Agenţia Organizatoare, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare individual. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor situatii neprevazute..

   IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

   a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

   b) programul calatoric, în cazul acţiunilor de calatorie;

   c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

   X. Dispoziţii finale

   10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   10.2. Comercializarea serviciilor de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.

   10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

   10.4. Calatorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a serviciilor de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea serviciilor de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a serviciilor de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

   10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

   10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

AGENTIA DE TURISM VLADEUS                                                                                                 Calator,

URSACHE CLAUDIA

Administrator                                                                                                                                Semnatura